57-1 Section 1706 พุธบ่าย

http://bit.ly/1wsTWSz

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 5 
วันพุธที่ 17 กย 57 เวลา 14.00-16.30 น. เท่านั้น

เช็คชื่อเข้าเรียน คร้้งที่ 5_17 กย 57


ตรวจสอบการเช็คชื่อครั้งที่ 5 refresh  เพื่อตรวจสอบ

เช็คชื่อเข้าเรียน คร้้งที่ 5_17 กย 57 ‎(Responses)‎

ตรวจสอบชื่อ เลขที่ กลุ่ม

MK212_S.1706-----รายชื่อ-กลุ่ม


เอกสารประกอบการบรรยาย 
https://sites.google.com/https://drive.google.com/file/d/0B98-NrsrhcMzWS0wOXF1MVhDWVU/edit?usp=sharing

แบบฝึกหัดท้ายบท

ให้นักศึกษา MK212 Section 1706 ตอบคำถามทุกช่อง 
ภายในวันพุธที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 23.59 น.
10 คะแนน
ตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยก่อน Submit ส่งได้เพียงครั้งเดียว

MK212_S.1706 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5


MK212_S.1706 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 ‎(Responses)‎


กรณีศึกษา

YouTube Video

YouTube Video