ตัวอย่าง Poster 4P’s

การจัดทำ Poster 4P’s  (10%)

จัดทำ Poster (ใบปลิว) ลงในกระดาษขนาด A4 เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงาม โดยการ เขียนและวาดภาพด้วยมือ ใช้ภาษาไทย อังกฤษ หรืออื่นๆ ได้ตามถนัด สามารถใช้รูปประกอบโดยเป็นภาพ Print  ตัดแปะ  

รายละเอียดของโปสเตอร์ ประกอบไปด้วย

  • ผลิตภัณฑ์ (Product)  --->ตราสินค้า คุณภาพ คุณลักษณะ คุณสมบัติ ประโยชน์

  • ราคา (Price) ---> ระบุราคาอย่างชัดเจน

  • ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)  ---> หาซื้อได้ที่ไหน อาจระบุร้านค้าหรือ

  • การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ---> มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales  Promotion) อะไรอยู่ในปัจจุบัน
Comments