อาจารย์ผู้บรรยาย ภาคการศึกษาที่ 1/2560


อ.โชติรส กมลสวัสดิ์

สังกัดภาควิชาการตลาด    

คณะบริหารธุรกิจ

ห้องพักอาจารย์ A7-203

วิทยาเขตรังสิต     

โทร. 02-9020299 ต่อ 2640

E-mail : chotiort.k@bu.ac.th14224734_10154440939468698_3506769377849745601_n.jpg

ดร.คมสัน ตันสกุล

สังกัดภาควิชาการตลาด    

คณะบริหารธุรกิจ

ห้องพักอาจารย์ A7-203

วิทยาเขตรังสิต     

โทร. 02-9020299 ต่อ 2640

E-mail : khomson.t@bu.ac.th


13087674_10208999078754624_3943121707859597925_n.jpg

อ.สรวิช สรมณาพงศ์

สังกัดภาควิชาการจัดการ    

คณะบริหารธุรกิจ

ห้องพักอาจารย์ A7-204

วิทยาเขตรังสิต     

โทร. 02-9020299 ต่อ 2305

E-mail : sorawit.s@bu.ac.th


410010.jpg

ผศ.พนิดา ตันศิริ

สังกัดภาควิชาการจัดการ    

คณะบริหารธุรกิจ

ห้องพักอาจารย์ A7-203

วิทยาเขตรังสิต     

โทร. 02-9020299 ต่อ 2640

E-mail : panida.t@bu.ac.t

อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์

A.Yaowaluk Aekphitoon


Email : Yaowaluk.a@bu.ac.th

ห้องพักอาคาร RA7-203

Tel. 02-902-0299 ต่อ 2640