เอกสารประกอบการบรรยาย

แผนการสอน

บทที่

หัวข้อการสอน  

Powerpoint

1

 ปฐมนิเทศ อธิบายการเรียนและเกณฑ์การแบ่งคะแนน

 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด

https://docs.google.com/presentation/d/164zEejkpArcmIRDnqVDlZqGghbD8wDjOzKuJkqBoaPQ/edit#slide=id.gfa2a8ac7_2_91

2


 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด(ต่อ)

3


 บทที่ 2 การตลาดกับสิ่งแวดล้อม

https://drive.google.com/file/d/0B98-NrsrhcMzdG5JWTd2d21SNDg/view?usp=sharing

4


 บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค

https://drive.google.com/file/d/0B98-NrsrhcMzdG5JWTd2d21SNDg/view?usp=sharing

5


บทที่ 5 การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย

6


บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์

7


ทบทวนบทเรียนที่  1  2  4  และ 5


8


บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ (ต่อ)9


บทที่ 8 ราคา  

10


บทที่ 9 การจัดจำหน่าย

11


 บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาด

12


 บทที่ 11 การบริหารการตลาด

13


ทบทวนบทเรียนที่ 7 - 11


14


ประเมินการเรียน
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:46 PM
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:49 PM
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:49 PM
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:47 PM
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:47 PM
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:47 PM
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:48 PM
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:48 PM
Ċ
Yaowaluk Aekphitoon,
Sep 12, 2014, 9:49 PM
Comments