เอกสารประกอบการบรรยาย 1

แผนการสอน

ครั้งที่

หัวข้อการสอน  

หมายเหตุ

1

 ปฐมนิเทศ อธิบายการเรียนและเกณฑ์การแบ่งคะแนน

 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด


2


 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด(ต่อ)


3


 บทที่ 2 การตลาดกับสิ่งแวดล้อม


4


 บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค


5


บทที่ 5 การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย


6


บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์


7


ทบทวนบทเรียนที่  1  2  4  และ 5


Midterm (30%) 09/10/2015 Morning   100 ข้อ 4 ตัวเลือก บทที่ 1, 2, 4 และ 5  

8


บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ (ต่อ)9


บทที่ 8 ราคา  


10


บทที่ 9 การจัดจำหน่าย


11


 บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาด


12


 บทที่ 11 การบริหารการตลาด


13


ทบทวนบทเรียนที่ 7 - 11


14


ส่งงาน Poster 4P’s และพิจารณาแก้ไขงาน


Final (30%) 09/12/2015 Morning 100 ข้อ 4 ตัวเลือก บทที่ 7, 8, 9, 10 และ 11


Comments